100 Easy General Knowledge Questions And Answers In Malayalam

Most Important Malayalam GK Questions Book PDF {മലയാളം ജികെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ}

0

Contents

Malayalam GK Questions Book PDF

Hi friends, below are the latest General Knowledge Questions And Answers In Malayalam 100 Easy General Knowledge Questions And Answers In Malayalam Psc Malayalam General Knowledge Question.

This website is trying to bring all the essential questions of general knowledge to you today. This is a collection of general knowledge questions related to various subjects for all kinds of competitive exams like SSC, IBPS Clerk, IBPS PO, RBI Assistant, IBPS SO, RRB, CTET, TET, BED, SCRA, UPSC and so on. It can prove to be important for many other competitive exams.

100 Easy General Knowledge Questions And Answers In Malayalam

Download PDF

यह भी देखे 100 Easy General Knowledge Questions And Answers PDF

1. സംയുക്ത രാഷ്ട്ര ശാഖയുടെ രൂപീകരണം 1945-ൽ നിമ്നലിഖിതത്തിൽ നിന്ന് 8. സേ കിസ് തിഥിയിൽ – 24 ഒക്ടോബർ

2. സംയുക്ത രാഷ്ട്ര സംഘത്തിന്റെ പ്രഥമ മഹാസചിവ് കൗൺ തെ – തൃഗ്വേലി

3. നിമ്നലിഖിതത്തിൽ നിന്ന് കൗനസ ദേശ് സംയുക്ത രാഷ്ട്രം 193 രാഷ്ട്രം ഉണ്ട് – ദക്ഷിണ സൂഡാൻ

4. കമ്പ്യുട്ടർ ശബ്ദാവലി എന്നതിൽ എംഐപിഎസ് ആണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് – മിലിയൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓരോ സെക്കണ്ടിലും

5. സിപിയൂ സെ ബന്ധം ഉപകരണം ചെയ്യുന്നു – പെരിഫറൽസ്

6. സംയുക്ത രാഷ്ട്ര സംഘത്തിന്റെ വർത്തമാനം മഹാസചിവ് കൗൺ ആണ് – മൂൺ

7. പങ്കജ് ആഡവാണി കൌനസെ ഖേൽ സേ ബന്ധം എന്താണ് – ബിലിയാർഡ് – ബിലിയാർഡ്

8. കൗൺ-സ വൃക്ഷ രാത്ത് മെം ഭി ഓക്‌സീജൻ ഛോഡത ഭാരതത്തിൽ ഗോൽഡൻ ഫാറകൈബൌണ്ട് – ബരഗദ്

9. ‘ഗാംബിറ്റ്’ ശബ്ദങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്നു – ശതരഞ്ജ

10. ജല പ്രദൂഷണ സ്‌തർ കോ ബതാനെ വാലാ സർവാദിക് സാമാന്യ സൂചിക ജീവ കൗൺ – इ० कोली

11. ഭാരതീയ ഉപമഹാദ്വീപ് മൂലതഃ ഒരു അംഗ താ – ഗോണ്ഡവാന ലയൻഡ് കാ

12. ദില്ലിയിലെ സ്ഥിത ‘ശാന്തിവൻ’ സമാധി ഹൈ – ജവഹരലാൽ നെഹറു കി

13. അജന്ത കി ഗുഫാം കഹാം സ്ഥിത ഹൈം – മഹാരാഷ്ട്ര

14. സാലരജംഗ് സംഗ്രഹാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു – ഹൈദരാബാദ്

15. അന്തരാഷ്ട്ര മജദൂർ ദിവസം കബ് മനായ ജാത ഹൈ – 1 മെയ്

16. പതഞ്ജലി കാ സംബന്ധം കിസസെ ഹൈ – യോഗ ദർശനം

17. ബ്രഹ്മസമാജത്തിന്റെ സ്ഥാപനം ഉണ്ട് – രാജാ രാമമോഹൻ റായി

18. ലൊസാംഗ് ഒരു ഉത്സവം ആണ്

19. ശക് കലണ്ടർ കാ പഹല മഹീനാ ഹോത ഹൈ – ചൈത്ര

20. ചാർ മീനാർ കഹാം സ്ഥിത് ഹൈ – ഹൈദരാബാദ്

21. ഭാരതീയ മൂൾ രാജ് സുബ്രഹ്മണ്യം കോ അമേരിക്ക കിസ് കൂരിയർ സേവാ കമ്പനിയെ നിയോഗിക്കൂ ഘോഷണ കി ഹേ – ഫെഡെക്സ്

22. നിം സേ കിസകെ ദ്വാരാ പെമെന്റ് സിസ്റ്റം ടച്ച് പോയിന്റ്സ് കി ജിയോ-ടൈഗിംഗ് കെഗിംഗ് റി കിയ ഗയാ ഹെ – ഭാരതീയ റിജർവ് ബാങ്ക്

23. സൌദി അറബ് ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് കാ ദൂസറ സംസ്കരണം ഹാൽ ഹിയിൽ കിതനെ – ജിതൻ ഹാസ് ജൂനിയർ

24. റോബർട്ട് അബേല നെ സത്താരൂഢ ലെബർ പാർട്ടിയുടെ 2022 ആം ചുനവിലെ ഒരു രേഖാചിത്രം അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നു

25. നിം സേ കിസ് അഭിനേത്രി കോ ഹാൽ ഹി മെം TIME100 ഇംപാക്റ്റ് അവാർഡ് ശേഖരണം ै – ദീപിക പദുകോൺ

26. ബാബർ മൂല രൂപം

27. ബാബർ കോ ഭാരത് ആക്രമണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മന്ത്രിത കർണേവാലകളിൽ നിന്ന് കൗൺ ശാമിൽ ചമയ്ക്കുന്നു സക് മേദിനി റായി

28. मुगल साम्राज्य के दृढ़्टिकोण के दृष्टिकोण सबसे निर्णायक युद्ध था – खानवा

29. കിസനേ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം കി രാജധാനി കോ ആഗാരാ സേ ദില്ലി സ്ഥാനാന്തരിത് കി – ഷാഹാജ

 

30. അക്കബറിന്റെ യുവാവസ്ഥയിൽ ഉസക സംരക്ഷണ താ – ബാരം ഖാം

 31. കിസ് വൈജ്ഞാനിക ദ്വാരാ റെബീസ് കെ ടീകെ കി ഖോജ് കി ഗൈ – ലുയി പാസ്ചർ

32. കിസ് ബീമാരി കാ ഉപചാരം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇൻസുലിൻ പ്രയോഗം കിയ ജാത ഹൈ – മധുമേഹ

32. എയ്ഡ്സ് का पूर्ण विस्तारित विस्तारित रूप क्या है – ഇഫുനോൻറെ കുറവ് സിൻഡ്രോം (अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिया डेफिशियेंसी)

33. കിസ് ജീവിതം

34. എക്ജീമ രോഗ സേ മാനവ ശരീരം കാ കൗനസ അങ്ങ് പ്രഭാവിത ഹോതാ – ത്വചാ

35. ഹമാരി പൃഥ്വി സേ ഭൂസ്ഥിർ ഉപഗ്രഹ കി ഊഞ്ചൈ കിതനി ഹൈ – 36000 കിലോമീററ്

36. ഉഗതേയും ദൂരൂബതേ സമയ സൂര്യ ലാൽ രംഗവും പ്രതിത ക്യൂൻ സബസേ കമ്മ ഹോതാ

37. കൗൺ ഭാരതീയ രാഷ്ട്രീയ കോൺഗ്രസ്സ് കാ പ്രഥമ മുസ്ലീം അദ്ധ്യക്ഷ താ – ബദറുദ്ദീൻ

38.കൗൻ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ പ്രഥമ ഗൃഹ മന്ത്രി തേ – സരദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ

39. കിസ് വൈജ്ഞാനിക നേ ഭാപ് ഇൻജൻ കാ ആവിഷ്‌കാര കിയ താ – ജെംസ് വാട്

40. റേഡിയോ കാ ആവിഷ്‌കാർ കിസ് വൈജ്ഞാനിക നേ കിയ താ – മാരക്കോണി നെ

41.ബാന്ദീപൂർ വന്യജീവ് അഭയാരണ്യ/ബാന്ദീപൂർ രാഷ്ട്രീയ ഉദ്യാൻ/ബാന്ദീപൂർ ഇറ്റാലിയൻ ഈ രാജ്യത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു – കർണാടക

42. ആഗാ ഖാം കപ് കാ ബന്ധം കിസ് ഖേൽ സേ ഹൈ – ഹോക്കി

43. ദില്ലി സ്ഥിത ലാൽ കിലേ കാ നിർമ്മാണം കിസ് മുഗൾ ബാദശാഹ് നേ കരവായ താ – മുഗൾ സമര രാഷ്ട്രം

44. കിസ് വൈജ്ഞാനിക നെ ഡയനാമൈറ്റ് കാ ആവിഷ്‌കാര കിയ താ – ആൽഫ്രെഡ് നോബൽ നെ

45. പ്രായ സ്ഥാനധാരികൾ

100 Easy General Knowledge Questions And Answers In Malayalam

आज की यह Most Important Malayalam GK Questions Book PDF {മലയാളം ജികെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ}, आने वाले सरकारी एक्साम्स जैसे SSC CGL, BANK, RAILWAYS, RRB NTPC, LIC AAO, और कई एक्साम्स के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, 100 Easy General Knowledge Questions And Answers In Malayalam, किसी भी सरकारी एक्साम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है. यह 1000+ (മലയാളം GK) Kerala PSC Questions and Answers, आप सभी को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है. जिसको आप सभी निचे दिए गए डाउनलोड बटन के माध्यम से मुफ्त में डाउनलोड करके लाभ उठा सकते हो.
Study Material PDF for all Government Exams

GK / सामान्य ज्ञान 

MATHS / गणित 

ENGLISH / अंग्रेजी 

HINDI / हिंदी 

POLITY / राजनीती 

GEOGRAPHY / भूगोल 

Other Links:

 

Tags 100 Easy General Knowledge Questions And Answers In Malayalam, gk malayalam questions and answers, general knowledge malayalam, gk questions and answers malayalam, Malayalam questions and answers answers, Malayalam psc questions and answers, general knowledge Malayalam question, general knowledge questions in Malayalam, Malayalam questions in Malayalam for kids, gk questions malayalam,